Наукова діяльність


Обсяг державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів в 2020 р.


Правила вступу до докторантури та аспірантури на 2021 рік

Наказ про встановлення розміру оплати навчання в аспірантурі при вступі в 2020 році 

Перелік документів для вступу:

до аспірантури та докторантури

  - заяву на ім’я ректора в якій вказують спеціальність та форму навчання;

  - копію паспорта (документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус») та ідентифікаційного коду;

  - засвідчені копії диплому магістра або спеціаліста із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) та додатки до відповідних дипломів;

  - заключення про співбесіду на відповідній кафедрі, яка планує наукове керівництво аспірантом;

  - список опублікованих наукових праць і винаходів або реферат за обраним науковим напрямом з рецензією відповідної кафедри;

  - згоду передбачуваного наукового керівника на здійснення наукового керівництва;

  - особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

- медичну довідку для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника);

міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 - С2 (за наявності);

- дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Оригінали паспорту, ідентифікаційного коду та дипломів про вищу освіту, вступники пред’являють особисто.

до докторантури додатково необхідно подати

 - розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту (план-проспект роботи над дисертацією). Протягом місяця з дня надходження документів відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради НУВГП;

- витяг з протоколу вченої ради відповідного Навчально Наукового Інституту;

- список наукових праць;

- письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником НУВГП, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

 - копію диплома доктора філософії або кандидата наук.


Зразки документів:

Список наукових праць

Особова картка обліку кадрів

Контракт


Програми вступних іспитів:

051 Економіка

075 Маркетинг

122 Комп'ютерні науки

133 Галузеве машинобудування

081 Право

191 Архітектура та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

Будівельні матеріали та вироби

Будівельні конструкції, будівлі та споруди

194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Гідравліка та інженерна гідрологія

Сільськогосподарські меліорації (технічні науки)

201 Агрономія

Агроґрунтознавство і агрофізика

Екологія 

Іноземна мова

227 Фізична терапія, ерготерапія