Практика

Практика студентів – невід’ємна складова частина освітньо-професійної програми підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів. Вона є важливою та обов’язковою ланкою підготовки висококваліфікованого фахівця до майбутньої роботи, забезпечення його конкурентоспроможності та можливості працевлаштування на вітчизняному та європейському ринках праці.

Практика студентів проводиться з відривом від теоретичного навчання на базах практики (підприємствах, організаціях, установах), науково-технічне оснащення яких спроможне забезпечити сучасні вимоги до підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, а також умови їх подальшого професійного росту.

Метою практики є формування та розвиток студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої професійної діяльності.

Види і обсяги практик визначаються освітньо-професійною програмою підготовки фахівців, що відображається відповідно у навчальних планах і графіках навчального процесу. Зміст практики визначається її програмою.

Програма практики відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці фахівця, надавати можливості здобуття студентом однієї або декількох компетенцій, передбачає послідовність одержання необхідних практичних знань і вмінь, містить опис процедури та конкретні критерії оцінювання рівня знань, умінь, навичок, які студенти досягнуть за результатами практики.

Місцем проведення практики можуть бути підприємства (організації, установи) різних галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі, сільського і водного господарства,  державного управління, а також бази за межами України, які відповідають сучасним вимогам щодо організації управління та технічного оснащення.

Залежно від конкретної спеціальності студентів основними видами практики є:

  • навчальна (екскурсійна, ознайомлювальна, навчально-технологічна і т.д.);
  • виробнича (технологічна, експлуатаційна, педагогічна, економічна, організаційно-управлінська, а також науково-дослідна і переддипломна).

Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін, в окремих випадках –  оволодіння робітничою професією з числа масових спеціальностей відповідної галузі.

Навчальні практики проводяться в лабораторіях, комп’ютерних класах, а також на підприємствах міста та області.   

Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами у процесі вивченого певного циклу теоретичних дисциплін, набутих практичних навичок зі спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових проектів (робіт).

Переддипломна практика студентів (як різновид виробничої практики) є завершальним етапом навчання і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності , а також збору матеріалів для дипломного проектування. Види практики з кожної спеціальності, їх тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом.

Зміст і послідовність практик визначається робочою програмою, яка розробляється кафедрою і затверджується першим проректором. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

На проведення виробничих  укладаються відповідні угоди з підприємствами – базами практик .

Приблизно 30% студентів працюють дублерами та на посадах (бухгалтера, майстра, інженера, механіка, слюсаря, лаборанта та інших).

Близько 40% студентів 3 та 4 курсів збирають матеріали для майбутніх дипломних проектів при проходженні виробничих практик.

Всі бази практики відповідають профілю підготовки студентів.