Випуск 1 (2014 рік)

 СТУДЕНТСЬКИЙ ВІСНИК

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ВИПУСК 1

  Для перегляду повної версії статті (препринт) в електронному вигляді необхідно натиснути
по прізвищу автора або по назві статті.  

 Обкладинка 

 

ЗМІСТ

ВОДОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ, РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Вербовська С. О.

Проблеми врахування нерівномірності водоспоживання при забезпеченні надійності 
систем водопостачання населених пунктів 

 3

Геніш О.В.               Шукало Є. Л.

Математична модель процесу нейтралізації високо-концентрованих вод, що містять фтор

 7 

Голуб Б. М.

Знезалізнення стічних та природних вод сорбцією пінополіуретаном

12

Капранчук О. І.

Комп’ютерний розрахунок каналізаційних мереж з врахуванням санації їх труб
із різних матеріалів 

16

Киселюк І. Р.
Кашуба Н. П.

Вплив постійного магнітного поля на життєдіяльність мікроорганізмів

18

Рогов Ю. В.

Визначення концентрації компоненту при змішуванні його із стічною водою 
в апаратах проточного типу з призматичним перфорованим лотком дозування                        

21

ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ, ЗЕМЛЕУСТРІЙ

Бойчук Б. О.

Створення автоматизованої системи обліку пам’яток архітектури міста Рівне

23

Литвяк К. В.

Створення інформаційної бази автотранспортного підприємства MAMONEC-TRANS

25

Наумович М. Ю.

Інформаційна модель будівлі (BIM)

27

Пінчук Л. А.

Сок як нова інноваційна модель агроформування

31

Сівачук С. В.

Створення пошукової системи туристичних місць Рівненщини

33

МАШИНОЗНАВСТВО ТА АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Васильчук Н. В.

Математичне моделювання і розрахунок гідроударного привода для вібраційних установок

35

Павлік Б.
Зінчук О.

Прогнозування оптимальної технологічної схеми переробки автомобільних шин
методом піролізу

39

Полунець В. В.
Шимко А. В.

Оцінювання експлуатаційної надійності автомобільних кранів

43

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Демчук Т. П.

Програмне забезпечення для автоматизованого визначення надійності технічних
засобів автоматизації

50

ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ, КОНДИЦІОНУВАННЯ

Панасюк Н. В.

Внутрішньопрофільна вентиляція як спосіб досягнення оптимального мікроклімату
та підвищення енергоефективності у приміщеннях з металопластиковими вікнами

54

Примас О. О.

Використання теплових насосів з двофазним вприскуванням холодоагенту в компресор
в умовах помірного клімату

58

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Браценюк В. Ю.

Проблеми нафтового забруднення ґрунтів

62 

Коваль А. О.

До удосконалення системи управління у сфері охорони довкілля та екологічної безпеки

66

ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ПРАВО

Абросімова К. А.

Облік виплат працівникам із застосування автоматизованих облікових систем

68

Бартошук Я. Ю.

Дослідження продуктивності факторів виробництва ПАТ «Волиньгаз» Ківерцівське УГГ

71

Басюк Г. П.

Конкурентоспроможність органічної продукції

75

 Басюк М. О.

Методика внутрішнього контролю ефективності використання запасів в контексті
сучасних економічних реформ (на прикладі ПРАТ «Рівнеліфт»)

79

Білецька Т. В.

Особливості та етапи розвитку управлінського обліку в контексті еволюції
обліково-економічної думки

82

Богданець М. А.

Проблеми продовольчої безпеки України

86

Борейко С. В.

Зміст податкового планування та проблеми його впровадження на підприємстві

90

Брагіна Я. В.

Актуальні питання обліку капітальних видатків бюджетних установ

94

Будник Ю. А.

Особливості обліку фінансових результатів з надання послуг на прикладі ПРАТ «Рівнеліфт»

97

Бурець І. А.

Особливості подання та розкриття інформації ПАТ про власний капітал за МСФЗ

101 

Вознюк М. С.

Особливості розкриття інформації у фінансовій звітності    бюджетних установ

104

Герус О.І.

Податкові витрати як фактор формування податкових різниць

107

Глевчук С. О.

Офшорний банківський бізнес як складова міжнародного бізнесу

111

Грицюта А. В.

Експеримент в економічній теорії

115

Жабровець Н. В.

Основні аспекти організації обліку фінансових результатів

119

Жабровець Н. В.

Порівняльний аналіз сутності видатків бюджетних установ у вітчизняній та
міжнародній практиці

123

Жабровець Н. В.

Сутність ліквідності та платоспроможності підприємств

125

Жукова В. М.

Перспективи формування методичної складової бухгалтерського обліку

127

Івахів Л. П.

Формування робочого плану рахунків щодо виплат працівникам

130

Карпінська М. М.

Структурно-логічна модель обґрунтування заходів щодо
забезпечення виробничо-фінансової стійкості підприємства

134

Козачок А. В.

Фіксований сільськогосподарський податок як форма підтримки аграрного сектору:
аналіз досвіду країн СНД

138

Козьмін Ю. Є.

Проблемні питання обліку доходів і видатків бюджетної установи в умовах переходу
до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

142

Козярчук Ю. М.

Аналіз підходів до автоматизації обліку дебіторської заборгованості та їх вплив
на процес управлінських рішень

145

Кондюба Л. І.

Сутність інтелектуального капіталу в контексті сталого розвитку

149

Лавренчук О. П.

Бонуси як об’єкт обліку на підприємствах торгівлі

153

Легка С. А.

Актуальні проблеми переходу українських підприємств на міжнародні стандарти
фінансової звітності

157

Леженко А. Ю.

Особливості організації обліку власного капіталу бюджетної установи

160

Ліпінська О.В.

Методика проведення контролю фінансових результатів господарської діяльності
в сучасних умовах

163

Лукащук Д. Ф.

Облік витрат бюджетних установ: сучасні підходи

167

Ляшук А. М.

Взаємозв’язок споживчих витрат та економічного розвитку в сучасних умовах

170

Мельник O. В.

Відображення у звітності та оцінка соціального капіталу підприємств

174

Миронюк Н. М.

Формування та використання пасивів комерційних банків: сучасний стан та
перспективи розвитку

178

Мороз М. Л.

Обґрунтування шляхів підвищення ефективності  використання земельних
ресурсів в аграрному виробництві

182

Мулярчук О.В.

Структурна ефективність пільгового оподаткування в Україні

185

Мулярчук О. В.

Теоретичний підхід до визначення поняття доходів

188

Одолінський О. Л.

Резерв сумнівних боргів: проблеми визнання

191

Онищук А. П.

Особливості оцінки економічної ефективності за спрощеною звітністю

194

Петрук М. М.

Управлінський облік витрат, доходів і фінансових результатів

198

Полюхович І. М.

Організаційно-методичне забезпечення аналізу необоротних активів як важливий
напрям менеджменту організації господарської діяльності на прикладі ЖКП «Промислове»

202

Присяжнюк І. В.

Особливості організації обліку дебіторської заборгованості та шляхи його
вдосконалення з врахуванням діяльності суб'єкта господарювання

205

Ражик А. М.      

Інноваційні методи внутрішнього аудиту доходів та витрат операційної діяльності
на прикладі ДП “Ремонтна майстерня” в контексті трансформації економічних
процесів в Україні

209

Рождественець А. О.

Формування конкурентоспроможності продукції підприємств галузі птахівництва

213

Рудик Т. Д.

Аналіз міжнародних стандартів обліку доходів в державному секторі

217

Рудик Т. Д.

Організація аналізу фінансових результатів: актуальні питання
та напрями вдосконалення

219

Рудик Т. Д.

Страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні

223

Себа В. В.

Інформативність аудиту фінансової діяльності у форматі операційного та фінансового аудиту

227 

Сидорчук Н. В.

Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства з обліку
основних засобів

231

Сікорська Т. С.

Звітність підприємств в умовах сталого розвитку

233

Сікорська Т. С.

Особливості організації та ведення обліку дебіторської заборгованості

237

Скрипник Н. В.

Україна у вимірі провідних сучасних тенденцій міжнародного науково-технологічного обміну

241

Сопун К. В.

Контроль результатів господарської діяльності: особливості організації
в сучасних умовах

244 

Сочинська З. Я.

Найприбутковіша галузь підприємницької діяльності 21 століття в Україні

248

Стеблюк Ю. С.

Інформаційні аспекти управління грошовими потоками на прикладі
ТОВ «Української сірникової фабрики»

252

Столярчук О. В.

Актуальні проблеми аудиторської діяльності в україні та шляхи їх вирішення

256

Тимчук С. М.

Аналіз концепцій розвитку аудиту фінансових результатів в сучасних умовах

259 

Трофимчук Т. М.

Трансформація фінансової звітності за МСФЗ: методичні та організаційні проблеми

263

Троян О. І.

Поточні виплати працівникам та їх розрахунок

267

Фiлатова Т. О.

Організаційні аспекти обліку запасів на підприємстві

271

Цибульський Д. А.

Проблеми організації обліку капітальних інвестицій

274

Шийка Н. О.

Результативність аналітичних процедур використання запасів як важливий
напрям менеджменту організації господарської діяльності на прикладі
ТДВ «Плодорозсадник»

277

Шух Т. В.

Досвід регулювання трудової міграції за кордоном

280

Ярошик М. В.

Основні аспекти сутності та організації облікового процесу в сучасних умовах

 282

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Коваль А. О.

Битва на Жовтих Водах

286

Турченюк А. В.

Англійські вигуки та їх українські еквіваленти                                                               

288

Відповідальні секретарі: Л. М. Мамай, В. М. Россінськийназад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки