КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ ТА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Кафедра створена у 2008 році. Вона представлена висококваліфікованими спеціалістами з різних галузей гуманітарного та загальнонаукового знання. На кафедрі працюють д.п.н., професор Вербець В.В., к.т.н., доцент Микитин Т.М., к.т.н., доцент Остапчук С.М., к. с.-г. н., доцент Савчук В.Й., к.п.н. Грицик Т.А., к.е.н. Сидорчук М.О., старші викладачі Семенчук М.І., Ралець Н.В., викладачі Єрмаченко М.В., Скорик З.М., Гедзенюк Т.В., Драбич Т.В., Тумченок С.М., Огороднік В.А, Мисько М.Д., Добровольський В.А., Ніжаловський Ю.В.

Якість підготовки фахівців, майбутніх бакалаврів та спеціалістів лісового господарства відповідає сучасним вимогам. Велика увага викладачами кафедри приділяється впровадженню інноваційних методів та методик навчання. Навчальний процес здійснюється з урахуванням особистісно-орієнтованого підходу до навчання та спрямований на підготовку високоосвічених, конкурентноспроможних та всебічнорозвинених спеціалістів.

Мета роботи кафедри

надання студентам глибоких та всебічних знань з основних гуманітарних та загальнотехнічних дисциплін, здійснення освітньої діяльності з підготовки бакалаврів та спеціалістів за напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство», спеціальністю 7.09010301 «Лісове господарство».

розвиток засобами навчання творчих здібностей студентів, формування в них навичок науково-дослідницької діяльності.

Зміст і напрямки діяльності кафедри

 • забезпечення викладання дисциплін гуманітарного та загальнотехнічного спрямування;
 • стимулювання роботи викладацького складу кафедри, спрямованої на підготовку та видання підручників, навчальних посібників, монографій, методичних вказівок до вивчення навчальних дисциплін;
 • науково-дослідна робота в напрямках:
 • виховання політичної культури та громадянської активності на заняттях гуманітарних дисциплінприкладна спрямованість навчання як основа формування професійної компетентності майбутніх фахівціврозвиток інтелектуальних умінь та творчих здібностей студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчання
 • інформаційно-аналітичне та статистичне опрацювання дослідно-експериментальної роботи (дипломне проектування, курсові роботи, наукові дослідження).

Фахові дисципліни кафедри

Гуманітарного спрямування: історія України, політологія, соціологія, релігієзнавство, філософія, правознавство, психологія, культурологія, українська мова, іноземна мова

Загальнонаукового та технічного спрямування: вища математика, геодезія, фізика, нарисна геометрія, основи економічної теорії, біометрія, основи наукових досліджень, технічна механіка, інтелектуальна власність, основи бухгалтерського обліку, безпека життєдіяльності, цивільна оборона, фізичне виховання.

Наукова та навчально-методична робота кафедри

У 2008 році професор Вербець В.В. видав навчальний посібник «Методика організації та проведення соціологічного дослідження».

Методичні вказівки, видані викладачами кафедри

 1. Граматика англійської мови від теорії до практики для студентів заочного відділення - М.В.Єрмаченко
 2. Українська мова за професійним спрямуванням - Н.В.Ралець
 3. Методичні вказівки до написання контрольної роботи з англійської мови - М.В.Єрмаченко
 4. Історія України - М.І.Семенчук
 5. «Хімія з основами біохімії» методичні вказівки до проведення лабораторних робіт - І.П.Чабелець
 6. «Неорганічна хімія» методичне забезпечення вивчення курсу - І.П.Чабелець
 7. Політологія - М.І.Семенчук
 8. Контрольні роботи з Німецької мови І курс - Т.К.Лазарець
 9. Контрольні роботи з Німецької мови ІІ курс - Т.К.Лазарець
 10. Філософія - М.І.Семенчук
 11. Основи екології - Ю.М.Грищенко
 12. Фізика - Т.А.Грицик
 13. Нарисна геометрія - Л.В.Миронець
 14. Правознавство - М.І.Семенчук
 15. Фізика, тематичне планування курсу - Т.А.Грицик
 16. Методика організації та проведення соціологічного дослідження - В.В.Вербець
 17. Конспект лекцій з дисципліни «Загальна психологія» - Т.В.Драбич
 18. «Німецька мова» - методичні рекомендації розвитку навичок фахового мовлення - Т.К.Лазарець
 19. «Загальна психологія» - навчальна програма, зміст курсу, метод. забезпечення самостійної роботи студентів, перелік питань до заліку - Т.В.Драбич
 20. Навчально-методичний посібник з Англійської мови - М.В.Єрмаченко
 21. Навчально-методичний посібник з Англійської мови (частина ІІ) - М.В.Єрмаченко
 22. Релігієзнавство - М.І.Семенчук
 23. Вища математика. Диференціювання функцій - Т.А.Грицик

Навчально-матеріальна база кафедри

 • Комп’ютерний зал
 • Видавничий відділ
 • Бібліотека
 • Кабінет самостійної роботи


Повідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці