Документи для завантаження

Рада з якості документи
Тимчасове положення про науково-методичну раду з якості навчально-наукового інституту Національного університету водного господарства та природокористування

Склад науково-методичних рад з якості ННІ

Координатори ЗЯ документи
Витяг з протоколу рішення ректорату 10.09.2018

Список координаторів забезпечення якості навчально-наукових інститутів

Список координаторів забезпечення якості кафедр

 
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у Національному університеті водного господарства та природокористування

Положення про відділ якості освіти Національного університету водного господарства та природокориствання

Порядок електронного звернення громадян щодо виготовлення документів (дублікатів документів) про освіту НУВГП

Концепція практичної підготовки студентів Національного університету водного господарства та природокористування

Система та процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Національному університеті водного господарства та природокористування

Концепція освітньої діяльності та розвитку Національного університету водного господарства та природокористування

Тимчасове положення про науково-методичну раду з якості навчально-наукового інституту Національного університету водного господарства та природокористування

Кодекс честі наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників Національного університету водного господарства та природокористування

Кодекс честі студентів

Концепція розвитку іншомовної освіти в Національному університеті водного господарства та природокористування

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії

Положення про навчально-науковий центр незалежного оцінювання Національного університету водного господарства та природокористування

Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними мовами у Національному університеті водного господарства та природокористування

Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти

Положення щодо забезпечення оприлюднення інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Національному університеті водного господарства та природокористування

Стратегія інтернаціоналізації Національного університету водного господарства та природокористування на період до 2020 року

Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті водного господарства та природокористування

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників в Національному університеті водного господарства та природокористування та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Положення про навчальний план освітньої програми в Національному університеті водного господарства та природокористування

Положення про організацію вибору навчальних дисциплін варіативної складової навчальних планів

Порядок проведення вступного фахового випробування

Порядок ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Національного університету водного господарства та природокористування

Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних (юридичних) осіб, на вакантні місця державного замовлення у Національному університеті водного господарства та природокористування

Порядок працевлаштування випускників Національного університету водного господарства та природокористування

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу в Національному університеті водного господарства та природокористування

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

Положення про індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання Національного університету водного господарства та природокористування

Положення про форми навчання, форми організації освітнього процесу та види навчальних занять в Національному університеті водного господарства та природокористування

Концепція про навчання впродовж життя в НУВГП

Положення про запобігання плагіату випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти

Положення про започаткування, розроблення та затвердження освітніх програм в Національному університеті водного господарства та природокористування

Порядок звернень здобувачів вищої освіти та інших осіб, які навчаються в Національному університеті водного господарства та природокористування

Положення про встановлення академічних, іменних та персональних стипендій студентам Національного університету водного господарства та природокористування

Положення про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій

Положення про проведення відкритих занять в Національному університеті водного господарства та природокористування

Положення про надання додаткових платних послуг у Національному університеті водного господарства та природокористування

Положення про порядок призначення персональної стипендії ректора Національного університету водного господарства та природокористування

Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Національному університеті водного господарства та природокористування та їх реєстрації

Порядок організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства в Національному університеті водного господарства та природокористування

Положення щодо замовлення, виготовлення, видачі, обліку, зберігання та утилізації документів про вищу освіту Національного університету водного господарства та природокористування

Положення про моніторинг, оновлення, модернізацію та закриття освітніх програм в Національному університеті водного господарства та природокористування

Концепція щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами (осіб з інвалідністю) у Національному університеті водного господарства та природокористування

Порядок прямого інформування студентів НУВГП

Положення про публічну інформацію в НУВГП

Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в НУВГП

Порядок визнання документів про підвищення кваліфікації та стажування за межами України, отриманих педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками НУВГП

Положення про підтримку здобувачів вищої освіти Національного університету водного господарства та природокористування у працевлаштуванні та кар’єрному зростанні

Порядок опитування здобувачів вищої освіти та випускників стосовно якості освіти та освітньої діяльності у Національному університеті водного господарства та природокористування

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників Національного університету водного господарства та природокористування (Нова редакція)

Дисципліни вільного вибору документи
Положення про організацію вибору навчальних дисциплін варіативної складової навчальних планів

Інструкція реєстрації вибіркової дисципліни

Академічна доброчесність документи
Положення про запобігання плагіату випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти зі змінами та доповненнями

Кодекс честі студентів

Кодекс честі наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників Національного університету водного господарства та природокористування

Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в НУВГП

Дуальна освіта документи
Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти

Договір про дуальну форму здобуття освіти

Оцінювання студентів (Результати вибіркового аналізу)
Вибірковий аналіз результатів поточного та підсумкового семестрового контролів за І семестр 2017-2018 н.р.

Вибірковий аналіз результатів поточного та підсумкового семестрового контролів за ІІ семестр 2017-2018 н.р.

Вибірковий аналіз результатів поточного та підсумкового семестрового контролів за І семестр 2018-2019 н.р.

Вибірковий аналіз результатів поточного та підсумкового семестрового контролів за ІІ семестр 2018-2019 н.р.Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки