В даному розділі розміщені висновки експертних комісій Міністерства освіти і науки України щодо проведення ліцензійної або акредитаційної експертизи спеціальностей у НУВГП

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи

експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи з спеціальності 8.04030202 «Прикладна інформатика» галузі знань 0403 “Системні науки та кібернетика” (122 «К ом п’ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 “Інформаційні технології”) у Н аціональному університеті водного господарства та природокористування

Висновок експертної комісії

про проведення первинної акредитаційної експертизи зі спеціальності 8.09020101 "Водні біоресурси" галузі знань 0902 "Рибне господарство та аквакультура" у НУВГП

Висновок акредитаційної експертної комісії Міністерства освіти і науки України

про підсумки чергової експертизи підготовки фахівців галузі знань 0601 "Будівництво та архітектура" спеціальності 8.06010107 "Теплогазопостачання і вентиляція" освітнього ступеню «магістр» та 7.06010107 "Теплогазопостачання і вентиляція" освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» у Національному університеті водного господарства та природокористування

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України

за результатами проведення акредитаційної експертизи з підготовки фахівців з напряму підготовки 6.010203 «Здоров'я людини» освітнього ступеня «бакалавр», галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини» у Національному університеті водного господарства та природокористування

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України

Щодо проведення акредитаційної експертизи (первинної) з підготовки магістрів зі спеціальності 8.17020201 "Охорона праці (за галузями)" (галузь знань 1702 "Цивільна безпека")

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовка фахівців на другому (магістерському) рівні вищ ої освіти

спеціальності 8.06010105 “Автомобільні дороги і аеродроми” галузі знань 0601 “Будівництво та архітектура” у Н аціональному університет водного господарства та природокористування

Висновок експертної комісії Міністерства освіти і науки України

щодо проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки освітнього рівня магістр галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» спеціальності 8.06010106 «Мости і транспортні тунелі» у Національному університеті водного господарства та природокористування

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи

спеціальності 8.03040101 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право» у Національному університеті водного господарства та природокористування

Експертний висновок акредитаційної експертизи підготовки фахівців зі спеціальності 8.03050701 "Маркетинг" другого (магістерського) рівня

проведення первинної акредитаційної експертизи із спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Національному університеті водного господарства та природокористування.

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи

зі спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” у Національному університеті водного господарства та природокористування

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи

зі спеціальності 8.09020103 "Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів" галузі знань 0902 "Рибне господарство та аквакультура"

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи

зі спеціальності 8.18010013 «Управління проектами» у Національному університеті водного господарства та природокористування

Висновок експертної комісії

про проведення первинної акредитаційної експертизи з спеціальності 8.05060101 «Теплоенергетика» галузі знань 0506 «Енергетика та енергетичне машинобудування» у Національному університеті водного господарства та природокористування

Висновок експертної комісії про проведення чергової акредитаційної експертизи

про проведення чергової акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» у Національному університеті водного господарства та природокористування

Висновок експертної комісії

Про проведення первинної акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" галузі знань 0201 "Культура" у Національному університеті водного господарства та природокористування

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи

з напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» галузі знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка» у Національному університеті водного господарства та природокористування

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи

з напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Національному університеті водного господарства та природокористування

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи

За напрямом підготовки 6.140103 "Туризм" галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" у Національному університеті водного господарства та природокористування.

Експертний висновок

про проведення акредитаційної експертизи з напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика"

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи

з напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки" галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" у Національному університеті водного господарства та природокористування.

Експертний висновок за освітньо-професійною програмою "Економіка підприємства" зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"другого(магістерського) рівня вищої освіти

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за другим (магістерським) рівнем у Національному університеті водного господарства та природокористування

Експертний висновок за освітньо-професійною програмою Автоматизація та компютерно-інтегровані технології зі спеціальності 151 "Автоматизація та компютерно-інтегровані технології на другому (магістерському) рівні вищої освіти

про проведення первинної акретидаційної екмпертизи з освітньо - професійної програми "Автоматизація та компютерно-інтегровані технології" спеціальності 151 "Автоматизація та компютерно-інтегровані технології" газузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування" за другим (магістерським) рівнем у Національному університеті водного господарства та природокористування

Експертний висновок за освітньо-професійною програмою Автомобільний транспорт зі спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" на другому (магістерському) рівні вищої освіти

про проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» галузі знань 27 «Транспорт» у Національному університеті водного господарства та природокористування на другому(магістерському) рівні вищої освіти

Експертний висновок за освітньо-професійною програмою "Облік і оподаткування"

зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Eкспертний висновок за освітньо-професійною програмою "Фізична реабілітація" спеціальності 227 "Фізична реабілітація" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

про проведення первинної акредитаційної експертизи з освітньо-професійної програми «Фізична реабілітація» спеціальності 227 «Фізична реабілітація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» у Національному університеті водного господарства та природокористування

Експертний висновок за напрямом підготовки 6.050202 "Автоматизація та компютерно -інтегровані технології" галузі знань 0502 "Автоматика та управління"

про проведення чергової акредитаційної експертизи за за напрямом підготовки 6.050202 "Автоматизація та компютерно -інтегровані технології" галузі знань 0502 "Автоматика та управління" у Національному університеті водного господарства та природокористування

Експертний висновок за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит" галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво"

про проведення чергової акредитаційної експертизи за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» у Національному університеті водного господарства та природокористування

Експертний висновок проведення первинної акредитаційної експертизи ОПП Машини і обладнання сільськогосподарського виробництва підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Експертний висновок проведення первинної акредитаційної експертизи

ОПП Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 141 "Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Експертний висновок проведення первинної акредитаційної експертизи

ОПП Лісове господарство підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 205 "Лісове господарство" другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Висновок експертної комісії

про проведення первинної акредитаційної експертизи з освітньо-професійної програми «Гідротехнічне будівництво» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» у Національному університеті водного господарства та природокористування

Висновок експертної комісії

про проведення первинної акредитаційної експертизи з освітньо-професійної програми «Державна служба» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» у Національному університеті водного господарства га природокористування

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи

освітньо-професійної програми «Комп’ютерна інженерія» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні технології» у Національному університеті водного господарства та природокористування

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи

з освітньо-професійної програми «Водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» у Національному університеті водного господарства та природокористування

Висновок експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи

з освітньо-професійної програми «Туризм» спеціальності 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» у Національному університеті водного господарства та природокористуванняЗнайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки