Випускні іспити успішно складено!!!

Випускні іспити успішно складено!!!
ЕК провела прийом захисту бакалаврських робіт за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»  денної та заочної форм навчання з 19 по 23 червня 2017 року .

Основним завданням роботи екзаменаційної комісії була перевірка науково-теоретичної та практичної підготовки випускників, вирішення питань про присвоєння їм відповідної кваліфікації, видання державного документу про кваліфікацію, опрацювання пропозицій щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки фахівців.

Під час роботи Екзаменаційної комісії проведено 8 засідань, розглянуто 96 бакалаврських робіт. Організаційна робота, яка пов’язана з підготовкою до захисту бакалаврських робіт та оформленням необхідних документів, була своєчасно здійснена працівниками випускової кафедри – спеціальних юридичних дисциплін. На випусковій  кафедрі було органiзовано попереднiй захист робiт. Все  це дало змогу своєчасно виконати бакалаврські роботи i у визначений термiн подати їх до захисту.

Наукове керiвництво бакалаврськими роботами здiйснювали провідні науково-педагогічні працівники ННІправа.

Тематика бакалаврських робіт відповідає профілю випускової кафедри, потребам сучасного стану розвитку держави і права, охоплює різні галузі права, зокрема цивільного, кримінального, адміністративного, господарського розкриває особливості їх правового регулювання, безпосередньо торкається проблем правозастосування та відновлення порушених, невизнаних чи оспорених прав тощо. Серед досліджуваних тем, є теми, які мають безпосереднє відношення до специфіки діяльності Національного університету водного господарства та природокористування, зокрема тема про адміністративно-правове регулювання використання та охорони земель в Україні, засоби захисту прав на земельні ділянки, а також тема, що стосується правової охорони результатів інтелектуальної діяльності.

Аналіз підготовки та захисту бакалаврських робіт показав їх актуальність, наявність нових ідей та ефективних рішень. Студенти продемонстрували високий рівень компетенцій, суджень, професійної підготовки у сфері юриспруденції.

Високий рівень теоретичної та практичної підготовки продемонстрували: Кутинець В.В., Яковлева Н.Ю., Градиський Т.В., Полюхович І.Г.

Кращими дипломними роботами Екзаменаційною комісією визнані проекти на такі теми:

-       «Розслідування злочинів: криміналістичні проблеми інсценування »– автор Богуш Р.Ю., керівник к. юр. наук, професор Штогун С.Г.

-       «Профспілки в представництві та захисті трудових прав працівників»– автор Забейда М.В., керівник к. юр. наук, доцент Міщук І.В.

-       «Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх»– автор Петрикова Т.А., керівник к. юр. наук, професор Цимбалюк В.І.

Підсумки захисту бакалаврських робіт свідчать про хорошу теоретичну та практичну підготовку випускників, вміння знаходити рішення поставлених завдань, змогу кваліфіковано вирішувати питання.

На пiдставi  результатiв  захисту бакалаврських робіт,  екзаменаційна комісія присвоїла 96 студентам квалiфiкацiю «Бакалавр з права. Юрист». Результати дослiджень усiх бакалаврів рекомендовано для подальшого дослідження у магістартурі.

 назад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки