Електронний банк методичного забезпечення

Екзаменаційні питання з курсу Філософія.

 

1. Світогляд: сутність та структура.

2. Типи світогляду та їх взаємозв’язок.

3. Розкрийте суть компонентної структури світогляду.

4. Розкрийте рівневу структуру світогляду.

5. Розкрийту структуру філософії як системи знань

6. Сутність філософської проблематики.

7.Виникнення філософії.

8.Типи філософування та їх характеристика.

9. Охарактерезуйте особливість взаємодії філософії, міфології та релігії.

10.Місце філософії в культурі.

11. Західна та Східна парадигми філософування.

12. Основні риси античної філософії та її основна проблематика.

13.Охарактеризуйте вплив філософії античності на формування світоглядних позицій Середньовіччя та ідродження.

14. Дайте загальну характеристику філософських поглядів Cередньовіччя.

15. Назвіть головні риси і дайте характеристику філософських поглядів Відродження.

16. Назвіть основні риси і дайте характеристику філософії Нового часу.

17. Проблеми методу пізнання в філософських поглядах Ф.Бекона та Р.Декарта.

18.Дайте характеристику філософії Просвітництва.

19. Німецька класична філософія:представники та специфіка розробки основних філософських проблем.

20. Сутність філософських поглядів І.Канта як основоположника німецької класичної філософії.

21.Філософського вчення Гегеля та його місце в філософії.

22.Антропологічний матеріалізм Фейєрбаха та його місце в філософії.

23. Охарактерезуйте  основні напрямки та характерні риси філософії ХХ ст.

24. Основна проблематика та вихідні принципи  марксистської філософії.

25. Назвіть вихідні принципи філософії марсизму та розкрийте їх зміст.

26. Основні проблеми екзистенціальної філософії ХХ ст

27. Розкрийте характерні риси структуралізму та герменевтики.

28. В чому сутність некласичної філософії кінця ХІХ-ХХст.

29. Проблема людини у філософській антропології та персоналізмі.

30.Основні особливості та етапи розвитку філософської думки в Україні

31. Філософські погляди Г.Сковороди.

32. Філософські ідеї Києво-Могилянської академії.

33. Назвіть основні різновиди сфер буття та охарактеризуйте їх.

34. Розкрийте сутність простору і часу як найбільш загальних форм буття.

35. Діалектика як вчення про розвиток.

36. Свідомість як цілісна система.

37. Свідомість та  її суттєві властивості.

38. Самосвідомість: сутність, форми,  рівні та функції.

39. Пізнання як філософська проблема.

40. Пізнання та теорія  істини у філософії.

41. Форми і методи наукового пізнання.

42. Охарактерезуйте роль практики в процесі пізнання.

43. Людина як проблема філософії.

44. Сутнісний та екзистенційний підхід до тлумачення сутності людини.

45. Проблеми соціалізації особи: сутність, форми, шляхи.

46. Визначте природне, соціальне та біологічне в людині.

47. Проблемність людського буття: філософське осмислення.

48. Історичність буття суспільства.

49. Суспільний прогрес та  основні концепції його тлумачення.

50. Суспільство як цілісна система.

51.Проблеми сенсу історії та її тлумачення.

52. Проблема смерті, безсмертя та сенсу людського буття та їх філософське вирішення.

53. Філософське тлумачення техніки.

54. Філософський зміст проблеми відношення “людина-природа”?

55. Проаналізуйте сутність глобальних проблем людства.

56. В чому сутність вчення В.Вернадського про ноосферу?

57. Проаналізуйте світоглядні засади сучасної екологічної ситуації.

58. Способи обгрунтування та передачі цінностей.

59. Базові життєві цінності.

60. Філософський зміст проблем культури.

61. Охарактерезуйте особливість співвідношення філософії та науки.

62. Як пов’язані між собою поняття “філософія” та “світогляд”?

63. Який зміст ми вкладаємо в поняття “віра”, “знання”, “мудрість”?

64.Розкрийте суть понять “космоцентризм”, “теоцентризм”, “антропоцентризм”. Дайте порівняльну

характеристику.

65.Розкрийте сутність понять “теїзм”, “пантеїзм”, “деїзм”.

66. Дайте порівняльну характеристику понять “містичний пантеїзм”, “натуралістичний пантеїзм”.

Як співвідносяться між собою поняття “номіналізм” та “реалізм”?

67. Як співвідносяться між собою поняття “раціоналізм” та “ірраціоналізм”?

68. Розкрийте сутність понять “емпіризм” та  “раціоналізм”.

69. Особливість співвідношення понять “сцієнтизм” та “антисцієнтизм”.

70. Розкрийте сутність понять “індукція” та “дедукція”. Дайте їм порівняльну характеристику.

71.”Буття”, “небуття”, “суще”: сутність та характер взаємодії.

72. Як співвідносяться між собою поняття “діалектика” та “синергетика”?

73. ”Рух” та “розвиток”: особливість взаємодії.

74. Розкрийте суть понять “парадигма” та “наукова революція”.

75. Як співвідносяться поняття “розвиток”, “прогрес”, “регрес”.

76.Який зміст ми вкладаємо в поняття розвиток? З якими поняттями він співвідноситься?

77. Як співвідносяться між собою поняття “підсвідоме”, “надсвідоме” та “сублімація”?

78. Дайте порівняльну характеристику свідомості та несвідомого.

79. Розкрийте сутність понять “верифікація” та “фальсифікація”.

80. Як співвідносяться між собою поняття “людина”, “особа”, “особистість”?

81. Як співвідносяться між собою поняття “свідомість”, “самосвідомість” та “суспільна свідомість”?

82. Як співвідносяться між собою поняття “дух”, “душа”, “духовність”?

83. Який зміст ми вкладаємо в поняття “особистість”? З якими поняттями вона співвідноситься?

84. Дайте порівняльну характеристику понять “есенція” та “екзистенція”.

85. Як співвідносяться між собою поняття “людина”, “індивід”, “індивідуальність”?

86. Поняття “свобода” та “відповідальність”: сутність та особливість взаємодії.

87. Як співвідносяться за своїм змістом “культура” і “цивілізація”?

88. Що ви розумієте під поняттям “свобода”? Чому свобода є проблемою для людини?

89. Чи пов язані між собою проблеми сенсу життя та смерті?

90. В чому сутність вчення В.Вернадського про ноосферу?

 

Методичні поради з курсу "Психологія та педагогіка" для проведення семінарських занять зі студентами спеціальності "Прикладна математика" ( 6.080200) РДТУ денної форми навчання / Грядунова Л.І., Морозов С.О., - Рівне: НУВГП, 2003.- 24 с.

045-107

 

Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з курсу "Культурологія" для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей НУВГП / О.П.Наконечна, Л.О.Стасюк, Т.А.Коберська – Рівне: НУВГП. 2005. -27 с.

045-112

 

Методичні поради з курсу "Логіка" для проведення семінарських занять зі студентами спеціальностей "Облік і аудит" (6.050106) та "Економіка підприємства" (6.050107) НУВГП / С.О.Морозов, Рівне, НУВГП, 2005. - 15 с.

045-117

 

Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни "Культурологія" для студентів заочної форми навчання НУВГП напрямів підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» / Наконечна О.П., Стасюк Л. О., Ветвінська Н.О. – Рівне: НУВГП, 2009. – 48 с.

045-123

 

Методичні рекомендації та завдання для семінарських занять і самостійної роботи з дисципліни «Культурологія» для студентів денної форми навчання економічних спеціальностей напрямів підготовки: 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємництва», 6.030508 «Фінанси і кредит» / Наконечна О.П., Стасюк Л. О., Ветвінська Н.О. – Рівне: НУВГП, 2009. – 40 с.

045-124

 

Методичні поради та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Філософія» для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей НУВГП / Наконечна О.П., Гаєвська С.Р. Рівне: НУВГП. 2011. - 49 С.

045-126

 

 

Плани семінарських занять

Плани семінарських занять і методичні рекомендації з курсу "Психологія" для студентів усіх спеціальностей УДУВГП денної форми навчання. (Грядунова Л.І., Морозов С.О. Рівне: УДУВГП, 2004 - 31 с.)

045-108

 

Плани семінарських занять з курсу "Філософія" для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей НУВГП / О.П.Наконечна, Л.Д.Світайло, Рівне: 2005. - 35 С.

045-111

 

Плани семінарських занять та індивідуальні завдання із курсу "Філософія" для студентів спеціальностей "Гідротехнічне будівництво" ( 6.092100), "Гідроенергетика" ( 6.090500), "Землевпорядкування та кадастр"," Геоінформаціні системи і технології"( 6.070900),"Екологія та охорона навколишнього середовища"( 6.070800), "Агрохімія і грунтознавство" ( 6.130101), "Водні біоресурси" ( 6.130301), "Гідромеліорація"( 6.092600) в умовах модульно-рейтингової системи навчання / С.Р.Гаєвська. - Рівне: НУВГП, 2004.- 36 с.

045-114

 

Плани семінарських занять та проблемно-пошукові завдання з курсу "Етика та естетика" для студентів спеціальностей "Облік і аудит", "Економіка підприємства" (6.050100), "Менеджмент організацій" (6.050200), "Управління трудовими ресурсами" ( 6.100400) денной форми навчання НУВГП / О.П.Наконечна, А.Є.Залужна - Рівне, 2004. - 19 с.

045-115

 

Тематика контрольних робіт
та методичні рекомендації

Тематика контрольних робіт та методичні рекомендації з курсу "Психологія" для студентів заочної форми навчання НУВГП / Грядунова Л.І., Морозов С.О, Рівне: НУВГП, 2004.

045-109

 

Тематика контрольних робіт та методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу "Філософія" для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей НУВГП / Наконечна О.П., Світайло Л.Д., Залужна А.Є., Нестеренко В.Т. - Рівне. НУВГП. 2005 - 32 с.

045-110

 

Тематика контрольних робіт і методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу "Етика і естетика" для студентів заочної форми навчання НУВГП / Наконечна О.П.. Залужна А.Є., Рівне: НУВГП, 2005, - 32 с.

045-116

 

Тематика контрольних робіт з курсу "Логіка" для студентів всіх спеціальностей заочної форми навчання НУВГП / С.О.Морозов, Рівне: НУВГП, 2005. – 15 с.

045-118

 

Робочі програми
за навчальними дисциплінами

«Етика і естетика»

 

«Культурологія»

 

«Психологія»

 

«Релігієзнавство»

 

Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни. – Рівне, НУВГП, 2011. – 23 с.

 

Філософські проблеми наукового пізнання. - Рівне, НУВГП, 2011 - 16 С.