Кафедра філософії

Кафедра філософії створена у 1968 році. До її складу входило 11 викладачів, з них 4 кандидати філософських наук, доцентів.

З 2003 року кафедру очолює доктор філософських наук, професор Наконечна Ольга Павлівна.

Багато років на кафедрі філософії плідно працював професор В.Г.Нестеренко, підручник якого: "Вступ до філософії: онтологія людини" (Київ, 1995 р.), перемігши в конкурсі фонду "Відродження" в рамках програми "Трансформація гуманітарної освіти в Україні" отримав схвальні відгуки наукового співтовариства і користується значною популярністю серед колег, студентів та аспірантів. В 2007 році на кафедрі було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Людина у світі духовної культури», присвячену пам'яті В. Г. Нестеренка. За матеріалами конференції було видано збірку робіт викладачів кафедри та учасників конференції з інших міст України.

Щороку викладачі кафедри проводять круглі столи, присвячені пам'яті видатних філософів, культурологів (Д. Чижевського, Р. Декарта, С. Франка, М. Грушевського, І. Канта, С. Кримського, Г. Сковороди).

На кафедрі функціонує навчально-методичнийкабінет для підготовки студентів, аспірантів та магістрів до занять та дві спеціалізовані аудиторії.

Викладачі кафедри читають 13 різних курсів з філософії, культурології, етики та естетики, релігієзнавства, логіки, що охоплюють студентів всіх факультетів університету з 1 по 4 курс, а також і аспірантів («Філософія»).

Для забезпечення навчального процесу створено науково-методичні комплекси з курсів, що читають викладачі кафедри.

В навчальний процес впроваджуються інтенсивні дидактичні системи, інноваційні технології навчання, модульний принцип та рейтингова оцінка знань - для індивідуалізації навчання, інформаційні технології - для забезпечення комп'ютерної підтримки процесу навчання. В організації і проведенні навчальних занять для постійної, активної взаємодії зі студентами традиційні методи навчання викладачі поєднують з інтерактивними: кооперативне навчання, робота в малих групах, «мозковий штурм», «аналіз ситуації»; форми дискусій, які поглиблюють знання з тем, що обговорюються, сприяють розвитку у студентів критичного мислення, вміння визначати власну позицію.

За останні роки кафедрою видано монографії, підручники та посібники, зокрема: Наконечна О.П. Естетичне як тип духовності. Монографія. - Рівне, 2002; Залужна А.Є. Морально-естетичні засади життєвого світу людини. Монографія. – Рівне, 2012; Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. – Костопіль: «Роса», 2005 (2-ге стереотипне видання); Наконечна О.П., Залужна А.Є. Етика та естетика: Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. - Рівне, 2008 та 124 методичні розробки.

За останні два роки викладачами кафедри розроблені нові програми з курсів: "Філософія", "Культурологія", "Етика та естетика", "Логіка", «Етика ділового спілкування», «Екологічна етика», підготовлено та видано 5 методичних розробок згідно нових програм з урахуванням модульно-рейтингової системи навчання, а також підготовлено дистанційні курси з «Логіки», «Релігієзнавства», «Культурології», «Філософії», «Етики і естетики».

Про науковий потенціал кафедри свідчить захист в останні роки 1 докторської дисертації та 2 кандидатських дисертацій, численні публікації викладачів кафедри (монографії, статті, тези наукових конференцій) в провідних наукових виданнях. За останні роки видано більше 100 статей і тез наукових конференцій.

Викладачі кафедри підтримують наукові контакти з українськими та зарубіжними науковими колективами, беруть активну участь в міжнародних та вітчизняних наукових та науково-практичних конференціях. Активне обговорення новітніх наукових та методологічних проблем та підходів здійснюється викладачами кафедри на теоретичному та методичному семінарах кафедри.

Провідною науковою темою кафедри є: "Людина – Культура – Духовність: сучасні теоретичні, методологічні та практичні проблеми", в рамках якої готуються до захисту 3 кандидатські дисертації.

Значна увага приділяється організації студентської наукової роботи: щорічно проводиться науково-практична конференція по філософських дисциплінах та студентські олімпіади, які охоплюють до 80% студентів, які вивчають відповідні навчальні курси. Кращі наукові статті студентів друкуються в університетському збірнику (біля 15 статей).