Правила оформлення та подання рукописів

До збірника приймаються статті, що відповідають тематиці видання, що відображається у поставленому  зверху зліва УДК.

Офіційний сайт збірника: http://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/vidannja-universitetu

До друку приймаються статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася.

Твердження авторів статей можуть не завжди співпадати з поглядами редакційної колегії збірника наукових праць. Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються. Статті, не прийняті до друку або відхилені, авторам не повертаються та не рецензуються.

 

Рукопис матеріалу повинен розміщуватись у такому порядку:

‒  Індекс УДК, «жирним» шрифтом.

‒  Прізвище, ім’я, по батькові автора (ів) статті та їх регалії (українською мовою), виконується жирним шрифтом, а в дужках назву закладу чи організації де автор працює чи вчиться, місто – нежирним шрифтом (через один інтервал після УДК), e-mail.

‒  Назва статті (великими літерами, «жирним» шрифтом, з вирівнюванням по лівому краю українською  мовою) (через один інтервал після прізвища автора).

‒  Анотація (5-7 речень), ключові слова (5-7 слів) українською мовою, виконується жирним шрифтом, а слово «ключові слова жирним курсивом (вирівнювання зліва) (через один інтервал після назви статті).

‒  Основний текст статті – по ширині, розмір шрифту 12 кегль (через один інтервал після анотації). Абзац – 1 см.

‒  Таблиці (якщо є) – слово «Таблиця» праворуч і крапка в кінці не ставиться. Назва таблиці по центру і крапка теж не ставиться, якщо продовжується на наступну сторінку набираємо «продовження табл. 1», якщо таблиця не нумерована – «продовження таблиці».

Таблиці та ілюстрації повинні бути підписані та пронумеровані, всі елементи окремої ілюстрації повинні бути згруповані в один об’єкт, якщо вони зроблені як малюнок MS Word. Підпис під ілюстрацією позначається скороченим словом «Рис.», в кінці крапка не ставиться. Наприклад:

Рис. 1. Схема розміщення елементів касети: 
1 – розмотувач плівки; 2 – сталеві ролики; 3 – привідний валик; 4 – опорні стояки

‒  Між підписом і основним текстом має бути відступ в один інтервал.

‒  Формули друкуються по центру, нумерація по правому полю, основний розмір шрифту – 13 кегль. Формули мають бути  набрані у редакторі формул «Microsoft Equation 3.0» (не нижче версії 3.0) або MathType. У Microsoft Word 2007, 2010 формули не набирать!!! Це стосується також формул і символів формул, які розташовані у тексті. При наборі необхідно зробити такі установки:

Меню “Стиль”

Стиль

Шрифт

Формат символів

Текст

Times New Roman Cyr

  Курсив

Функція

Times New Roman Cyr

  Курсив

Змінна

Times New Roman Cyr

  Курсив

Стр.грецькі

Symbol

  Курсив

ПР.ГРЕЦЬКІ

Symbol

 

Символ

Symbol

 

Матриця-вектор

Times New Roman Cyr

 

Числа

Times New Roman Cyr

 

Меню “Розмір”

Звичайний

13 пт

Великий індекс

10 пт

Малий індекс

8 пт

Великий символ

15 пт

Малий символ

12 пт

 

‒   По тексту використовуються заокруглені дужки. Необхідно використовувати однотипні лапки («  »).

‒   Дефіс не повинен відокремлюватися пробілами Знаки градусів, відсотків, хвилин, секунд не відокремлюються пробілом від цифри: 6%. Скорочення, що йдуть за знаком градуса, відокремлюються пробілом: 20° С. Тире між словами відокремлюється пробілом.

‒  Література: розмір шрифту – 11 кегль, не більше 10 джерел, посилання в тексті на кожне джерело обов’язкове, наприклад [4, C. 7]) друкується в кінці статті (оформлення списку використаної літератури повинно відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис.). У спискові наводять тільки джерела, на які є посилання в тексті статті. Список літератури продовжується підряд, а цифри виділяються жирним. Наприклад: 1. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting / D. Bell. – N. Y., 1973. – 234 р. 2. Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии. – М. : Изограф, 2000. – 448 с. Джерела подаються у квадратних дужках [1, С. 3]. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою з пробілом, номер джерела крапкою з комою, напр.: [4], [5, С. 123], [6; 10]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань. Доцільні посилання на закордонні видання у періодичних виданнях за останні роки.

‒ Рецензент – розмір шрифту 11 кегль.

‒ Прізвище, ім’я, по батькові автора (ів) статті та їх регалії (англійською мовою), виконується жирним шрифтом, а в дужках назву закладу чи організації де автор працює чи вчиться, місто – нежирним шрифтом.

‒ Назва статті (великими літерами, «жирним» шрифтом, з вирівнюванням по лівому краю англійською  мовою).

‒ Анотація (100-250 слів), ключові слова (5-7 слів) англійською мовою, виконується жирним шрифтом, а слово «ключові слова жирним курсивом (вирівнювання зліва). Анотація англійською мовою повинна бути інформативною, змістовною, а також в ній повинні використовуватись структура та термінологія властиві англійській мові. Найбільш оптимальний варіант анотації - стисле повторення структури статті.

‒  Прізвище, ім’я, по батькові автора (ів) статті та їх регалії (російською мовою), виконується жирним шрифтом, а в дужках назву закладу чи організації де автор працює чи вчиться, місто – нежирним шрифтом.

‒  Назва статті російською  мовою (великими літерами, «жирним» шрифтом, з вирівнюванням по лівому краю).

‒   Анотація (5-7 речень), ключові слова (5-7 слів) російською мовою, виконується жирним шрифтом, а слово «ключові слова жирним курсивом (вирівнювання зліва).

‒    Відповідальність за якість та зміст статті несуть автор та рецензент. До друку статті подаються на електронну адресу матеріали у форматі MS Word 97-2003. Стаття має бути обсягом 6-10 сторінок тексту, формату В5 через 1,0 інтервал, кеглем 12, шрифтом Times New Roman; поле зверху 20 мм, ліворуч та праворуч – 25 мм, знизу 22 мм, колонтитул 1,5 см).

 Разом із статтею подаються:

1. Витяг із засідання кафедри або лабораторії про рекомендацію статті до друку;

 2. Для авторів без вченого ступеня рукопис супроводжується рецензією кандидата (доктора) наук;

Увага! Статті з використанням комп’ютерного англійського перекладу не приймаються.

Авторські оригінали, що не відповідають зазначеним вимогам, не приймаються до розгляду. Рукописи підлягають додатковому редакційному рецензуванню. Прорецензована стаття може бути повернута автору на доопрацювання. Статті друкуються в авторській редакції. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, зі збереженням головних висновків і авторської стилістики. Про рекомендацію статті до друку та вартість публікації редакція повідомляє авторів додатково. Відхилений оригінал авторові не повертається.

Автор статті повністю відповідає за правильність викладених фактів, цитат, посилань,  про що він стверджує своїм підписом на звороті останньої сторінки, вказавши: вичитано, вивірено, відредаговано, дата, підпис.

Автор статті має повідомити свою електронну пошту.

Всі статті будуть перевірені програмою анти плагіату.

Статті друкуються після оплати вартості публікації.Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки