В Національному університеті водного господарства та природокористування на постійній основі здійснюється прийом наукових та науково-технічних статей в збірник наукових праць «Гідротехніка» (раніше друкувався під назвою «Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво»).

Збірник наукових праць "Гідротехніка" виходить 2 рази на рік. 

Збірник наукових праць «Гідротехніка» зареєстровано в наукометричних базах даних:

     

Приймаються статті за такими напрямками:

 • меліорація;
 • використання меліорованих земель;
 • гідравліка;
 • гідротехнічне будівництво;
 • водопостачання та водовідведення;
 • раціональне використання і охорона водних ресурсів;
 • гідрогеологія;
 • гідрологія;
 • механізація гідромеліоративних робіт;
 • інженерні конструкції;
 • матеріали і вироби та будівельна техніка в гідротехнічному будівництві.

Статті публікуються українською, російською та англійською мовами.

 

Подані статті повинні мати такі обов’язкові складові частини: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття, формулювання цілей статті (поставлене завдання), виклад основного матеріалу дослідження, співставлення (порівняння) отриманих результатів з найкращими результатами науковців іноземних країн і перспективи подальшого розв’язання проблеми у даному напрямку.Вимоги до змісту статті1. Обсяг статті не менше 6-ти повних сторінок.

2. Структура статті має відповідати вимогам до наукових статей й складатися з таких частин:

 • УДК;
 • назва статті;
 • прізвище автора(авторів), назва організації та міста;
 • анотація;
 • ключові слова;
 • загальна суть проблеми;
 • аналіз останніх досліджень та публікацій;
 • формулювання мети статті;
 • виклад основного матеріалу;
 • висновки;
 • перелік використаних джерел.

3. Статті публікуються українською, англійською або російською мовою.

4. Автор зазначає рубрику, в якій публікується стаття, індекс за універсальною десятковою класифікацією. В кінці статті наводить повну назву організації, де виконане дослідження, свою поштову і електронну адресу та номер телефону. Кожний примірник статті повинен бути підписаний автором(авторами).

5. Фізичні величини наводяться в одиницях СІ.

6. Наукова термінологія повинна відповідати «Російсько-українському словнику наукової термінології» (Київ: Наукова думка.-Т.1-3. – 1994, 1996, 1998).

7. Повна назва статті, анотація, ключові слова, а також написання прізвищ подаються українською, російською та англійською мовами. Вимоги до оформлення статті1. Текстовий редактор – Word for Windows.

2. Розмір сторінки: 148х210 (А5).

3. Поля: верхнє, ліве, праве – 1,5 см, нижнє – 1,7 см.

4. Пропонуються такі розміри шрифтів “Times New Roman”:

 • для УДК – 10 кегель, великі літери, жирний шрифт;
 • для заголовку статті – 10 кегель, великі літери, жирний шрифт;
 • для прізвищ авторів – 10 кегель, жирний шрифт;
 • для назви організації і міста – 10 кегель, нормальний шрифт;
 • для анотації, ключових слів та реферату (3-4 рядки через 1 інтервал) – 10 кегель, жирний шрифт;
 • для заголовків розділів в тексті – 10 кегель, жирний шрифт;
 • для основного тексту – 10 кегель, нормальний шрифт;
 • для переліку джерел (через 1 інтервал , слово “Перелік “ не друкувати) – 9 кегель, нормальний.

5. Текст  друкується через 1 інтервал  і  вирівнюється на ширину листа.

6. Абзацний відступ від основного тексту – 0,5 см.

7. УДК, прізвище (-а) автора (-ів), назва статті, рядки тексту анотації, номера джерел вирівнюються по лівому краю сторінки.

8. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація формул в кінці рядка.

9. Розмір формул такий: основний – 12; крупний індекс –7; дрібний індекс –5; крупний символ – 18; дрібний символ – 12.

10. Якщо рисунок один чи таблиця одна на статтю, то підпис здійснюється «Рисунок. Назва» чи відповідно «Таблиця», а продовження «продовження таблиці». Якщо декілька, то «Рис. 1. Назва» чи відповідно «Таблиця 1», а продовження «продовження табл. 1».

11. Між рядком з вказаним індексом УДК і рядком з прізвищем автора (-ів), рядком з прізвищем автора (-ів) та назвою, назвою та анотацією, анотацією та текстом, текстом та переліком джерел – віддаль повинна бути в 2 інтервали.

12. Переноси в назві статті не допускаються.

13. Нумерований перелік літератури подати в кінці статті одним абзацем, через крапку і оформляється згідно ДСТУ 7,1:2006 (див. Бюлетень ВАК України, №3, 2008). Нумерація джерел йде підряд і номер джерела виділяється жирним шрифтом. В переліку повинна вказуватись сучасна англомовна література з ретроспективою не більше 5 років.

До статті подається рецензія від фахівця з науковим ступенем доктора наук і витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку.

 Адреса редакції: Україна, 33000, м. Рівне, НУВГП, вул. Соборна, 11, редакційна колегія збірника "Гідротехніка",Зразок оформлення статті УДК 624.012 : 539.43

 Масюк Г. Х., к.т.н., професор (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне)

 ПРОГИНИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ЗГИНАЮТЬСЯ ПРИ ДІЇ МАЛОЦИКЛОВИХ ЗНАКОЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Анотація мовою статті
Ключові слова мовою статті

Анотація англійською мовою
Ключові слова англійською мовою

Анотація російською мовою
Ключові слова російською мовою

       При експлуатації будівель та споруд залізобетонні конструкції можуть зазнавати впливу малоциклових знакозмінних навантажень. Навантаження даного виду можуть спричиняти вітрові, технологічні, сейсмічні ...

1. Масюк Г. Х. Задачі та методика експериментальних досліджень деформативності та тріщиностійкості згинальних залізобетонних елементів, що зазнають впливу малоциклового короткочасного знакозмінного навантаження / Г. Х. Масюк // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. – Рівне, – 2002. – Випуск 4 (17). – С. 174-179. 

Відповідальний секретар: Володимир РоссінськийЗнайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки