Зміст збірника студентських наукових праць Студентський вісник НУВГП (Випуск 1)

Зміст збірника студентських наукових праць Студентський вісник НУВГП (Випуск 1)

 

ЗМІСТ
збірника студентських наукових праць
Студентський вісник НУВГП
2014 - 01 (01), 2014 рік

1

Т. Д. Рудик

 АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ ДОХОДІВ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

2

М. В. Ярошик

ОСНОВНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

3

Т. Д. Рудик

СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АУДИТОРІВ В УКРАЇНІ

4

Ю. В. Рогов

ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ КОМПОНЕНТУ ПРИ ЗМІШУВАННІ ЙОГО ІЗ СТІЧНОЮ ВОДОЮ В АПАРАТАХ ПРОТОЧНОГО ТИПУ З ПРИЗМАТИЧНИМ ПЕРФОРОВАНИМ ЛОТКОМ ДОЗУВАННЯ

5

О. І. Капранчук

КОМП’ЮТЕРНИЙ РОЗРАХУНОК КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ З ВРАХУВАННЯМ САНАЦІЇ ЇХ ТРУБ ІЗ РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ  

6

Н. В. Жабровець

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУТНОСТІ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ

7

С. А. Легка

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

8

Н. В. Жабровець

СУТНІСТЬ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

9

Н. В. Сидорчук

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

10

О. В. Столярчук

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

11

М. С. Вознюк

ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ      БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

12

Б. О. Бойчук

СТВОРЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ МІСТА РІВНЕ

13

С. В. Сівачук

СТВОРЕННЯ ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ ТУРИСТИЧНИХ МІСЦЬ РІВНЕНЩИНИ

14

К. В. Литвяк

СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА MAMONEC-TRANS

15

Т. М. Трофимчук

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ: МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ

16

Т. В. Шух

ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ЗА КОРДОНОМ

17

В. Ю. Браценюк

ПРОБЛЕМИ НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ

18

А. О. Коваль

БИТВА НА ЖОВТИХ ВОДАХ

19

А. О. Коваль

ДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

20

М. Ю. Наумович

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ БУДІВЛІ (BIM)

21

А. М. Ражик  

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ДП “РЕМОНТНА МАЙСТЕРНЯ” В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

22

І. М. Полюхович

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ЖКП «ПРОМИСЛОВЕ»

23

 Н. О. Шийка

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ТДВ «ПЛОДОРОЗСАДНИК»

24

Н. В. Панасюк

ВНУТРІШНЬОПРОФІЛЬНА ВЕНТИЛЯЦІЯ ЯК СПОСІБ ДОСЯГНЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО МІКРОКЛІМАТУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У ПРИМІЩЕННЯХ З МЕТАЛОПЛАСТИКОВИМИ ВІКНАМИ

25

О. О. Примас

ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ З ДВОФАЗНИМ ВПРИСКУВАННЯМ ХОЛОДОАГЕНТУ В КОМПРЕСОР В УМОВАХ ПОМІРНОГО КЛІМАТУ

26

О. В. Мулярчук

ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ДОХОДІВ

27

В. В. Полунець
А. В. Шимко

ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ

28

Н. В. Васильчук

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ І РОЗРАХУНОК ГІДРОУДАРНОГО ПРИВОДА ДЛЯ ВІБРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК

29

Б. М. Голуб

ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ СТІЧНИХ ТА ПРИРОДНІХ ВОД СОРБЦІЄЮ ПІНОПОЛІУРЕТАНОМ

30

Н. М. Миронюк

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПАСИВІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.

31

С. О. Глевчук

ОФШОРНИЙ БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС ЯК СКЛАДОВА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

32

М. Л. Мороз

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

33

В. В. Себа

ІНФОРМАТИВНІСТЬ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМАТІ ОПЕРАЦІЙНОГО ТА ФІНАНСОВОГО АУДИТУ

34

А. В. Турченюк

АНГЛІЙСЬКІ ВИГУКИ ТА ЇХ УКРАЇНСЬКІ ЕКВІВАЛЕНТИ

35

В. М. Жукова

ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

36

О. І. Герус

ПОДАТКОВІ ВИТРАТИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ

37

М. М. Карпінська

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

38

З.  Я. Сочинська

НАЙПРИБУТКОВІША ГАЛУЗЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 21 СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ

39

Ю. М. Козярчук

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРОЦЕС УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

40

Т. В. Білецька

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

41

С. М. Тимчук

АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

42

Т. С. Сікорська

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

43

Т. Д. Рудик

ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

44

М. М. Петрук

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

45

O. В. Мельник

ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ ТА ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

46

О. В. Ліпінська

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

47

Н. В. Жабровець

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

48

С. В. Борейко

ЗМІСТ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

49

К. В. Сопун

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

50

Л. І. Кондюба

СУТНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

51

Т. П. Демчук

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ

52

 Ю. А. Будник

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ З НАДАННЯ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ ПрАТ «РІВНЕЛІФТ»

53

І. В. Присяжнюк

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ З ВРАХУВАННЯМ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

54

Ю. Є. Козьмін

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ (СТАНДАРТІВ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

55

К. А. Абросімова

ОБЛІК ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ

56

А. В. Козачок

ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК ЯК ФОРМА ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ : АНАЛІЗ ДОСВІДУ КРАЇН СНД

57

А. Ю. Леженко

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

58

 А. О. Рождественець

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ПТАХІВНИЦТВА

59

Г. П. Басюк

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

60

А. П. Онищук

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗА СПРОЩЕНОЮ ЗВІТНІСТЮ

61

Я. В. Брагіна

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

62

Б. Павлік 
О. Зінчук 

ПРОГНОЗУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ ПЕРЕРОБКИ АВТОМОБІЛЬНИХ ШИН МЕТОДОМ ПІРОЛІЗУ

63

О. В. Мулярчук

СТРУКТУРНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІЛЬГОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

64

М. А. Богданець

ПРОБЛЕМИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

65

А. В. Грицюта

ЕКСПЕРИМЕНТ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

66

Л. А. Пінчук

СОК ЯК НОВА ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ АГРОФОРМУВАННЯ

67

Д. А. Цибульський

 ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

68

Т. О. Фiлатова

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

69

Д. Лукащук

ОБЛІК ВИТРАТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ

70

О. Лавренчук

БОНУСИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

71

О. Одолінський

РЕЗЕРВ СУМНІВНИХ БОРГІВ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ

72

Т. С. Сікорська

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРОГОВАНОСТІ

73

А. М. Ляшук

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СПОЖИВЧИХ ВИТРАТ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

74

О. І. Троян

ПОТОЧНІ ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ ТА ЇХ РОЗРАХУНОК
 75  Л. П. Івахів ФОРМУВАННЯ РОБОЧОГО ПЛАНУ РАХУНКІВ ЩОДО ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ
 76 Я. Ю. Бартошук ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА
ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» КІВЕРЦІВСЬКЕ УГГ
 77  О. В. Геніш,
 Є. Л. Шукало
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ ВОД, ЩО МІСТЯТЬ ФТОР
 78  Ю. С. Стеблюк ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «УКРАЇНСЬКОЇ СІРНИКОВОЇ ФАБРИКИ»
 79  І. А. Бурець ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПАТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЗА МСФЗ
 80  М. О. Басюк МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ (НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «РІВНЕЛІФТ»)
 81  Н. В. Скрипник УКРАЇНА У ВИМІРІ ПРОВІДНИХ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБМІНУ
 82  С. О. Вербовська ПРОБЛЕМИ ВРАХУВАННЯ НЕРІВНОМІРНОСТІ ВОДОСПОЖИВАННЯ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
 83  І. Р. Киселюк
 Н. П. Кашуба
ВПЛИВ ПОСТІЙНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ

Відповідальні секретарі збірника студентських наукових праць Студентський вісник НУВГП,
В. М. Россінський, Л. М. Мамай
30. 03. 2014 р.назад


Знайшли помилку? Виділіть текст та натисність Ctrl+Enter. У спливаючому вікні напишіть свій варіант або характер помилки