Науково-дослідна фізико-технологічна лабораторія водних сполук

Напрями наукових досліджень:

 1. Створення комплексних вимірних систем та фізико-хімічне моделювання ре­акцій, що супроводжують міжфазні тепло-масообмінні процеси у теплоенер­гетиці, водопідготовці та природному середовищі.
 2. Дослідження фізико-хімічних процесів, що відбуваються у водних системах під впливом низькочастотних та високочастотних електромагнітних та ульт­развукових полів, з метою розробки технологій кондиціювання таких систем, в тому числі боротьби з карбонатними відкладеннями в теплообмінному об­ладнанні.
 3. Розробка фізико-хімічних та математичних моделей, водно-хімічного режиму замкнених систем охолодження електростанцій та промислових підприємств в умовах реагентної стабілізаційної обробки охолоджуючої води.
 4. Експериментальний пошук оптимальних технологій застосування стабіліза­торів твердості з використанням комплексоутворюючих реагентів, а також безреагентних технологій зниження твердості водних середовищ в умовах малосточних систем охолодження.
 5. Розробка методики та приладового забезпечення контролю якості водних се­редовищ, технології моніторингу екологічного стану локальних технологіч­них комплексів та аналізу їх енерго-ентропійної взаємодії з навколишнім се­редовищем.
 6. Дослідження і розробка способів локалізації та очистки природних вод, за­бруднених нафтопродуктами.
 7. Розробка технології та систем знезараження питних та технологічних вод електролізним активним хлором.

Основні напрями діяльнсті:

 1. Експериментальні та теоретичні дослідження фізико-хімічних процесів, що протікають у гідрокарбонатних водних системах в умовах дії зовнішніх фізичних полів, в т.ч. при тепло-масообміні через границю розділу фаз.
 2. Розробка інструментальних засобів контролю стану водних середовищ, засобів автоматизації збору і обробки даних про стан водних середовищ.
 3. Розробка фізико - хімічних способів стабілізації гідрокарбонатних водних систем та технологічних схем їх реалізації.
 4. Дослідження фізико-хімічних процесів у підземних та поверхневих водах, зокрема при їх забрудненні нафтопродуктами.
 5. Розробка способів діагностики місць локалізації підземних вод та фільтра- ційних водних потоків радіотехнічними засобами.
 6. Дослідження і розробка фізико-хімічних способів очистки забруднених вод у т.ч. підземних горизонтів від нафтопродуктів.
 7. Дослідження і розробка технології та систем знезараження питних та тех-нологічних вод електролізним активним хлором.
 8. Забезпечення науково-дослідних робіт, що виконуються в НУВГП сучасними експериментальними та теоретичними методами дослідження фізико хімічних властивостей речовин та процесів у водних середовищах.
 9. Інтеграція наукових досліджень лабораторії з науковими напрямами спеціальних кафедр, зокрема моніторингу та прогнозування стану гідро- та атмосфер, а також для підготовка висококваліфікованих спеціалістів у цих галузях.

Науковий керівник

Кочмарський Володимир Зіновійович - к. ф.- м. н., доцент кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин.

 

ВИКОНАНІ РОБОТИПовідомити про знайдену помилку поєднанням Ctrl+Enter виділивши текст на сторінці