Наукова діяльність

Спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій

В університеті відкрито 5 спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій:

Д 47.104.01 по захисту докторських( кандидатських) дисертацій за спеціальностями:

-          06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки);

-          05.23.04 – водопостачання, каналізація;

-          05.23.16 -  гідравліка та інженерна гідрологія.

Голова ради: Рябенко Олександр Антонович, д.т.н., професор, завідувач кафедри гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин.

Вчений секретар: Востріков Володимир Петрович, к.т.н., доцент, професор кафедри водогосподарськогобудівництва та експлуатації гідромеліоративних систем.

 Д 47.104.03 по захисту  кандидатських робіт за спеціальностями:

-    08.00.03 -  економіка та управління національним господарством

-    08.00.06 - економіка природокористування і охорона навколишнього середовища.

Голова ради:  Савіна Наталія Борисівна, д.е.н., професор кафедри трудових ресурсів та підприємництва, проректор з НР та МЗ.

Вчений секретар: Ковшун Наталія Едуардівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства. (телефон 067-362-82-35).

К 47.104.05 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю:

       -   06.01.03 – агрунтознавство та агрофізика

Голова ради: Клименко Микола Олександрович, д.с-г.н., професор, завідувач кафедри екології.

Вчений секретар: Прищепа Алла Миколаївна, к.с-г.н., доцент, професор кафедри екології  (телефон 0504351258)

К 47.104.06 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями:

-          05.23.01- будівельні конструкції, будівлі та споруди;

-          05.23.05 - будівельні матеріали та вироби.

Голова ради: Бабич Євген Михайлович, д.т.н., професор, зав. кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд.

Вчений секретар: Бордюженко Олег Михайлович, к.т.н., доцент кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства  

К 47.104.08  по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю:

-           13.00. 04 -  теорія і методика професійної освіти.

Голова ради: Козяр Микола Миколайович, д.пед.н., професор.

Вчений секретар: Кочубей Алла Володимирівна, к.пед.н., доцент (тел.067-420-61-99).                     

   Спеціалізовані вчені ра́ди є основною ланкою в системі  атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Спеціалізовані вчені ради утворюються Міністерством освіти і науки України у вищих навчальних закладах третього та четвертого рівнів акредитації, у інших установах, які проводять наукові, науково-технічні дослідження, а також мають високий рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

До складу спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій включаються вчені, які мають науковий ступінь доктора наук.

До складу спеціалізованих вчених рад для захисту кандидатських дисертацій також можуть бути включені вчені, які мають науковий ступінь кандидата наук.

Порядок створення і діяльності спеціалізованих вчених рад визначається Положенням про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 р. № 1059.

 Нормативні документи

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня
Детальніше

Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук, яка подається до МОН України
Детальніше

Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня кандидата наук, яка подається до МОН України
Детальніше

Лист МОН про затвердження Вимог до оформлення дисертацій